Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde Huiddaging

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Huiddaging en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen salon

Huiddaging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Huiddaging telefonisch of per mail melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon de gehele prijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Huiddaging komt, mag Huiddaging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken prijs berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd komt, behoudt Huiddaging zich het recht voor om de afspraak te annuleren. Huiddaging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt telefonisch melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

 1. Betaling

De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Huiddaging vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Huiddaging vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Huiddaging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Huiddaging neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de administratie. Huiddaging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Huiddaging zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. De gegevens van de cliënt bewaren wij in het systeem salonized en alleen op toestemming van de cliënt worden deze gegevens verwijderd/vernietigd.

 1. Geheimhouding

Huiddaging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Huiddaging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Huiddaging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Huiddaging is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Huiddaging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar Huiddaging.

 1. Beschadiging & diefstal

Huiddaging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Huiddaging meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Huiddaging. Huiddaging moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Huiddaging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in Huiddaging behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Huiddaging het recht de cliënt de toegang tot Huiddaging te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Acties/Aanbiedingen/Kortingsbonnen

Voor alle acties en aanbiedingen geldt dat elke cliënt hier maar éénmalig gebruik van kan maken tijdens de looptijd van de actie of aanbieding. Voor kortingsbonnen geldt te allen tijden maximaal 1 per klant. Op acties en/of aanbiedingen kan geen kortingsbon worden ingeleverd.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Huiddaging en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.